آسیایی

مدال آوران آسیایی

اسامی مدال‌آوران سال 1387 (آسیایی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

افشین نوروزی

تنیس روی میز

دوم

مغولستان

اولان

7 تا 14

می

3 تا 10

اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

13

هادی طالبی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

14

سعید پور‌قاسمی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

15

محمد‌رضا رجبی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

16

محمد جمالی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

17

مسعود ظهرابی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

18

رحیم مومنی‌زاده

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

19

مهرداد مهر‌یار

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

20

ایمان احسان‌نژاد

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

21

سعید برخورداری

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

22

مجید بابا‌صفری

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

23

حسین شهابی‌کاسب

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

24

احسان عبودیت

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

25

محمد‌علی ابراهیمی

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

26

حجت راه‌شناس

هندبال

دوم

کره جنوبی

ایک سان

آگوست

مرداد‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

27

آرن داوودی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

28

اوشین ساهاکیان

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

29

علی دورقی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

30

مجتبی بردبار‌فانی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

31

علی باهران

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

32

مهدی اسماعیلی‌خطیر

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

33

علی جمشیدی‌جعفر‌آبادی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

34

نوید فراهانی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

35

علی شمس‌الدین‌سعید

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

36

روزبه ارغوان

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

37

امیر امینی

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

38

محمد‌رضا اکبری

بسکتبال

اول

چین تایپه

تایوان

11 تا 16 اکتبر

22 تا 27 مهر‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

 

اسامی مدال‌آوران سال 1389 (آسیایی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

مهران عسگری

تکواندو

اول

امارت متحده عربی

ابوظبی

24 تا 30 اپریل

4 تا 10 اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

2

داوود عبدالرضای‌دستجردی‌

تکواندو

اول

امارت متحده عربی

ابوظبی

24 تا 30 اپریل

4 تا 10 اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

3

سید نوید سجادی جونی

تکواندو

اول

امارت متحده عربی

ابوظبی

24 تا 30 اپریل

4 تا 10 اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

4

سید محمد رفیعی

تکواندو

اول

امارت متحده عربی

ابوظبی

24 تا 30 اپریل

4 تا 10 اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

5

سجاد خوش سیرت

تکواندو

اول

امارت متحده عربی

ابوظبی

24 تا 30 اپریل

4 تا 10 اردیبهشت‌ماه

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

 

اسامی مدال‌آوران سال 1390 (آسیایی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

بهنام بيات

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

2

داوود عبدالرضاي دستجردي

تکواندو

دوم

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

3

روح اله طالبي

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

4

عباس شيخي

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

5

بهزاد ايلخاني

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

6

حسين تاجيك

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

7

سارا خوش جمال فكري

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

8

فاطمه نعمتي

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

9

سمانه رضايي

تکواندو

اول

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

10

اكرم خدابنده لو

تکواندو

دوم

قزاقستان

آلماتی

20 تا 24 می

30 اردیبهشت‌ماه تا 3 خرداد‌ماه

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

 

اسامی مدال‌آوران سال 1391 (آسیایی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

محسن شنوفی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

2

سید محسن علاقه بندی طوسی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

3

مصطفی حیدری

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

4

محمد دهقانی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

5

محسن پور ابراهیم

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

6

مجتبی حسن نژاد

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

7

عباس آشورزاده

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

8

بهزاد عظیمی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

9

فرهاد توکلی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

10

مسلم رستمی ها

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

11

وحید شفیعی

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

12

مرتضی منصور

فوتسال

اول

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

13

بابک نصیری

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

14

روح الله بیاتی

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

15

امین مهماندوستان

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

16

محسن ودود

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

17

حامد حسین زاده

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

18

محمد زارعی

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

19

مصطفی ظریفیان

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

20

بهنام عطایی

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

21

سپهر محمدی

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

22

رضا موثق

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

23

محمد طاهری

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

24

حسین طیبی

فوتسال

دوم

ایران

تهران

6 تا 12 جون

17 تا 23 خرداد

اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

 

اسامی مدال‌آوران سال 1395 (آسیایی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

پیام کیانی

بسکتبال 3×3

اول

چین

ماکائو

19 تا 24 جولای

29 تیر تا 3 مرداد

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

2

سینا هادی زاده

بسکتبال 3×3

اول

چین

ماکائو

19 تا 24 جولای

29 تیر تا 3 مرداد

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

3

ابراهیم بیگی هرچگانی

بسکتبال 3×3

اول

چین

ماکائو

19 تا 24 جولای

29 تیر تا 3 مرداد

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

4

علی اله وردی

بسکتبال 3×3

اول

چین

ماکائو

19 تا 24 جولای

29 تیر تا 3 مرداد

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

5

محمد اوسانی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

6

علی فاطمی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

7

علی احمدی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

8

خلیل هلالی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

9

معین میرابی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

10

علیرضا عسگری

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

11

محمد کرمی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

12

علی ظهیری

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

13

هادی احمدی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

14

مهدی عالیشاه

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

15

رضا میرزایی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

16

محمد مرادی الوار

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

17

مرتضی قدیمی پور

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

18

عباس سبحانی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

19

محمد فرشاد رسولی نجف آبادی

فوتبال

دوم

کره جنوبی

تایباک

1 تا 7 سپتامبر

11 تا 18 شهریور

سومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

20

محمد زارعی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

21

علی ابراهیمی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

22

مجید حاجی بنده

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

23

حمیدرضا پورجاوید

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

24

دانیال کیویلی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

25

سعید مومنی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

26

عارف بلوکی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

27

مسلم اولاد قباد

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

28

علیرضا رفیعی پور

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

29

مجتبی حسن نژاد

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

30

علی محمودی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

31

باقر محمدی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

32

مهرداد اعظمی

فوتسال

اول

قزاقستان

آلماتی

21 تا 28 آوریل

2 تا 8 اردیبهشت

دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا

 

شطرنج دانشجویان آسیا

مهمترین رویدادها

فدراسیون های ورزشی

سایت های خبری

آرشیو مطالب

 

اینستاگرام فدراسیون

  

 

 


 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi